Ateitininkų Namai

1380 Castlewood Drive

 

Ateitis Foundation, Inc. yra inkorporuota pelno nesiekianti organizacija nuo 1979.

Ateitininkijos tikslas yra auklėti jaunimą pilnutinėmis asmenybėmis, turinčiomis išlavintą protą, tvirtą valią ir jautrią širdį. Ateitininkų Namuose vyksta įvairiausios konferencijos, susirinkimai, maldos būreliai, posėdžiai, pobūviai, ir šeimų šventės.

APIE MUS

Namais labiausiai naudojasi Daumanto-Dielininkaičio kuopos jaunučiai ir Lipniūno-Stulginskio kuopos moksleiviai. Laike mokslo metų jie turi mėnesinius susirinkimus. Jie taip pat rengia kitus susibūrimus ir rekolekcijas. Ateitininkų Namais naudojasi kitos Ateitininkų organizacijos, čia ruošdamos posėdžius, susirinkimus ir pokylius. Ateitininkų Namais naudojasi ir įvairios kitos lietuvių jaunimo bei kultūrinės organizacijos. 

Ateitininkų Namai yra išlaikomi narių darbais ir aukomis.

Laukiame Jūsų pritarimo mūsų pastangoms ir tuo pačiu finansinės paramos. Kviečiame jus visus įsijungti į narių eiles. Ateitininkų Namai bus tada ir jūsų namai! Jauskitės kaip namie – naudokite ir išlaikykite savo namus. Nariais tampa žmonės paaukoję $200.

Tikrai Galite Padėti 

Tikrai Galite Padėti 

Tikrai Galite Padėti 

Tikrai Galite Padėti 

Tikrai Galite Padėti 

Tikrai Galite Padėti