Apie mus

 

Ateitis Foundation, Inc. yra Illinois valstijoje inkorporuota pelno nesiekianti organizacija nuo 1979 m. gegužės mėn. 15 d.

Namais labiausiai naudojasi Daumanto-Dielininkaičio kuopos jaunučiai ir Lipniūno-Stulginskio kuopos moksleiviai. Laike mokslo metų jie turi mėnesinius susirinkimus. Jie taip pat rengia kitus susibūrimus ir rekolekcijas. Ateitininkų Namais naudojasi kitos Ateitininkų organizacijos, čia ruošdamos posėdžius, susirinkimus ir pokylius.

Ateitininkų Namais naudojasi ir įvairios kitos lietuvių jaunimo bei kultūrinės organizacijos. Čia repetuoja tautinių šokių grupė „Grandis“. Čia turi būstines įvairios organizacijos, kaip „Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija (ALRKF)”, „Į Laisvę fondas“, Lietuvių Fronto Bičiuliai, ir „Ateitininkų Šalpos fondas“. Salės nuomuojamos šeimos šventėms, organizacijų pokyliams ir gegužinėms.

 

Ateitininkų namai jų pirkimo metu, 1979 metais

Elena Razmienė

Ateitininkų Namai yra išlaikomi narių darbais ir aukomis. Nariais tampa žmonės paaukoję $200. Šiuo metu yra 332 aktyvių (gyvių) narių. Kas metai šaukiamas susirinkimas

Ateitininkų Namai buvo nupirkti dėka grupės pasiryžusių ateitininkų. Ypatingai daug širdies įdėjo a.a. Elena Razmienė, tačiau namų šildymas, draudimas ir priežiūra reikalauja daug pinigų. Namus nuolat reikia remontuoti. Pernai buvo pakeista dalis stogo ir langai Ylos menėje. Neseniai buvo pataisyta mašinoms statyti aikštelė, sklypas aptvertas tvora. Šilumos sistemos ir kitų langų taisymas bei vėsinimo sistemos įvedimas tai numatyti darbai ateičiai.

Ruošiamos rekolekcijos drauge su Čikagos Akademikų Skaučių draugove.

Mes džiaugiamės gerais ir draugiškais ryšiais su Čikagos skautais. Mes taip pat dėkingi Lietuvių Fondui ir Ateitininkų Šalpos Fondui už gautą paramą remonto darbams.

Valdyba

 

Dainė Quinn

Pirmininkė

Loreta Grybauskienė

Vice-pirmininkė

Ramunė Motekaitienė

Sekretorė 1

Rimantas Gurauskas

Sekretorius 2

Tadas Birutis

Iždininkas

Nariai

Reda Blekienė

Daina Čyvienė

Lionė Kazlauskienė

Marius Kriaučiūnas

Žibutė Pranckevičienė

Ex-officio

Pranutė Domanskienė

Vida Maleiškienė